ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ "ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ"

Κ

κα = κάτω 
καγάν = δρεπάνι 
καγάναι = δρεπάνια 
κάγουμαι = καίγομαι 
κάγουνταν = καίγονται 
καζάν = καζάνι 
κάθαν = κάθε 
κάθκα = κάτσε 
καθκά = κάτσε 
καθέστε = καθήστε 
καΐκ = καΐκι 
κάκαλα = αρχίδια 
κακανίζω = κακαρίζω 
κακανίζνε = κακαρίζουν 
κακέσα = κακιά 
κακούργεσα = κακούργα 
καλάθ = καλάθι 
καλάθαι = καλάθια 
καλαθόπον = καλαθάκι 
καλάμ = καλάμι 
καλάμαι = καλάμια 
Καλαντάρτς = Γενάρης 
καλαμάρ = καλαμάρι 
καλαμάραι = καλαμάρια 
καλάτσεβα = μιλούσα
καλάτσεβαν = μιλούσαν
 
καλατσέβω = μιλάω 
καλατσέβνε = μιλάνε 
καλάτσεμαν = μίλημα 
καλατσεμένα = μιλημένα
καλάτσεψα = μίλησα
 
καλάτσεψαν = μίλησαν 
καλατσήν = ομιλία 
καλατσίας = ομιλίες 
καλέμ, καλέμι = καλέ μου 
καλέσα = καλή 
καλκέβω = καβαλικεύω
καλλίον = πιο καλό
 
καλλύνω = θεραπεύομαι 
καλόμ = καλός μου 
καλογραία = καλογριά 
καλομάνα = γιαγιά 
Καλομηνάς = Μάης 
καλούπ = καλούπι 
καλούπαι = καλούπια
καλόχρονεσα = καλόχρονη
 
καλόψητεσα = καλόψητη 
καλύβ = καλύβι 
καλύβαι = καλύβια
καματερέσα = δουλευτάρα
καματερός = δουλευτάρης
καμίν = καμίνι
 
καμίναι = καμίνια 
καμίς = πουκόμισο
καμίσαι = πουκάμισα
 
καμπούρτς = καμπούρης
καμπούρ = καμπούροι
κανάλ = κανάλι
 
κανάλαι = κανάλια 
κανάν = κανέναν 
καναρίν = καναρίνι 
καναρίναι = καναρίνια
κανείται = φθάνει
 
κανείνταν = φθάνουν
καντήλ = καντήλι
 
καντήλαι = καντήλια
κάουμαι = καίγομαι
 
καπίκ = καπίκι
καπίκαι = καπίκια
 
καπίστρ = καπίστρι 
καραβάν = καραβάνι 
καράβ = καράβι 
καράβαι = καράβια 
καρβόν = κάρβουνο 
καρβόναι = κάρβουνα
καρδία = καρδιά
καρδίας = καρδιές
 
καρναβάλ = καρναβάλι 
καρτέρ = καρτέρι 
καρτόφ = πατάτα
καρτόφαι = πατάτες
 
καρφίν = καρφί 
καρφία = καρφιά
κασκάρα = καρακάξα
 
κασμίρ = κασμίρι
κατ = κάτι
 
κάτα = γάτα 
καταΐφ = καταΐφι 
κατακάθ = κατακάθι 
καταμάγια = πατσαβούρα φούρνου
κατάρτ = κατάρτι
 
κατάρται = κατάρτια 
κατενίζω = ξεπλύνω 
κατενίζνε = ξεπλύνουν 
κατενόν = καθαρό 
κάτον = γάτος 
κατουρτζήδες = μουλαράδες 
κατράμ = κατράμι 
κατράμαι = κατράμια 
κατρόν = κατρόνι 
κατρόναι = κατρόνια 
κατσαβίδ = κατσαβίδι 
κατσίν = πρόσωπο 
κατσία = πρόσωπα 
καφούλ = θάμνος 
καφούλαι = θάμνοι 
κατωφύρ = κατώφλι 
κατωφύραι = κατώφλια 
κεβεζελεύω = μιλάω πολύ
κεβεζελεύνε = μιλάνε πολύ
 
κεβεζέας = πολυλογάς 
κεβεζού = πολυλογού 
κεκά = κοντά 
κελεπούρ = κελεπούρι 
κελεπούραι = κελεπούρια 
κελπετήν = τανάλια 
κελπετία = τανάλιες 
κεμεντζέ = ποντιακή λύρα 
κεπήν = κήπος 
κεραμίδ = κεραμίδι 
κεραμίδαι = κεραμίδια 
κεράσ = κεράσι 
κεράσαι = κεράσια 
Κερασουνός = Ιούνης 
Κερεκή = Κυριακή 
κερίν = κερί 
κερία = κεριά 
κερεντή = κόσα 
κερκέλ = κουλούρι 
κερκέλαι = κουλούρια 
κεφ = κέφι 
κέφαι = κέφια 
κεφαλοτύρ = κεφαλοτύρι 
κεχριμπάρ = κεχριμπάρι 
κ’ είμαι = δεν είμαικι εν = δεν είναι (αυτός,-ή,-ό)
κ’ είναι = δεν είναι (αυτοί)
 
κι’ έχω = δεν έχω 
κι’ έχνε = δεν έχουν 
κηφάλ = κεφάλι 
κηφάλαι = κεφάλια 
κηφαλόπονον = κεφαλόπονος 
κηφαλόποδα = πατσάς 
κι = δεν 
κιαλ = κιάλι 
κιάλαι = κιάλια 
κι ανασπάλω = δεν ξεχνώ 
κιλίμ = κιλίμι 
κιλίμαι = κιλίμια 
κιντίν = απόγευμα 
κιντέατα = τσουκνίδες 
κλαδευτήρ = κλαδευτήρι 
κλαδευτήραι = κλαδευτήρια 
κλαστέας = κλανιάρης 
κλεφτ = κλέφτης 
κλέφτες = κλέφτης 
κλίσκουμαι = σκύβω 
κλίσκουνταν = σκύβουν 
κλώθω = αναποδογυρίζω 
κλώθνε = αναποδογυρίζουν 
κλώσιμον = γύρισμα 
κλώσκουμαι = γυρίζω 
κλώσκουνταν = γυρίζουν 
κλωστός = κρυφοχριστιανός 
κνέσκουμαι = ξύνομαι 
κνέσκουνταν = ξύνονται 
κξύνω = χύνω
κξύνε = χύνουν
 
κξύσον = χύσε 
κοήζω = βήχω 
κοιλία = κοιλιά 
κοιμηστέας = κοιμήστρας 
κοιμού = κοιμήσου 
κοκίν = σιτάρι 
κοκία = σιτάρια 
κοκκίμελον = κορόμηλο 
κοκκίμελα = κορόμηλα 
κολατίζω = αμαρτάνω 
κόλτσον = κόλλησε 
κομέσ = βουβάλι 
κομέσαι = βουβάλια 
κομματέζω = κομματιάζω 
κομματέζνε = κομματιάζουν 
κομπώνω = ξεγελώ 
κομπώνε = ξεγελούν 
κόμπωμαν = ξεγέλασμα 
κοντέσα = κοντή 
κόπρον = κοπριά 
κόρδας = χορδές 
κορδίλ = κόμπος 
κορδίλαι = κόμποι 
κόρασον = κορίτσι 
κορδιλέουμαι = μπερδεύομαι 
κορδιλέγουνταν = μπερδεύονται 
κορίτσ = κορίτσι 
κορίτσαι = κορίτσια 
κορτσόπον = κοριτσάκι 
κοτύλα = σβέρκος 
κοτυλέβω = αδυνατάω 
κοτυλέβνε = αδυνατούν 
κοσάρα = κότα 
κοσού = κλώσα 
κοτάν = αλέτρι 
κοτς = φτέρνα 
κότσαι = φτέρνες 
κοτσίζω = κουτσαίνω 
κοτσίζνε = κουτσαίνουν 
κοτυλεμένος = αδύνατος 
κοτυλεμέντσα = αδύνατη 
κουβανέφκουμαι = εμπιστεύομαι 
κουβανέφκουνταν = εμπιστεύονται 
κουήζω = φωνάζω 
κουήζνε = φωνάζουν 
κοκούλ = κουκούλι
κουκούτς = κουκούτσι
 
κουμούλ = σωρός 
κουμούλαι = σωροί
κουμπίν = κουμπί
 
κονμπία = κουμπιά
κουμπάρτσα = κουμπάρα
 
κουνίζω = κουνώ 
κουνίζνε = κουνάν 
κουνίν = κούνια 
κουνία = κούνιες
κουνούπ = κουνούπι
κουνούπαι = κουνούπια
 
κουνουπίδ = κουνουπίδι 
κούντα = σπρώξε 
κούντεμαν = σπρώξιμο
κουντώ = σπρώχνω
 
κουντούν = σπρώχνουν
Κούντουρον = Φλεβάρης
 
κούξον = φώναξε
κουρέλ = κουρέλι
 
κουρίν = κούτσουρο 
κουρίναι = κούτσουρα 
κουρία = κούτσουρα 
κουρτώ = καταπίνω 
κουρτούν = καταπίνουν 
κουσούρ = κουσούρι 
κουστ = σβόλος από χώμα 
κούσται = σβόλοι από χώμα 
κουστούμ = κουστούμι 
κουτούνα = κοτσάνι καλαμποκιού 
κουτούνας = κοτσάνια καλαμποκιού 
κουτσή = θυγατέρα 
κουτσήμ = θυγατέρα μου 
κουτσέσα = κουτσή 
κοφτά = κοντινά 
κοχλίδ = σαλιγκάρι 
κοχλίδαι = σαλιγκάρια 
κρεβάτ = κρεβάτι 
κρεβάται = κρεβάτια 
κρατεμονή = συγκράτηση 
κρασία = κρασιά 
κρεμμύδ = κρεμμύδι 
κρεμμύδαι = κρεμμύδια 
κριάρ = κριάρι 
κριάραι = κριάρια 
κρούγω = δέρνω, χτυπώ 
κρούνε = δέρνουν, χτυπούν 
κρουθάρ = κριθάρι 
κσίουμαι = χύνομαι 
κσίουνταν = χύνονται 
κυνήγ = κυνήγι 
κυπαρίσσ = κυπαρίσσι 
κωθών = κωθώνι 
Κώτσον = Κώστας

 

Επαφή

Σύλλογος Ποντίων Εύβοιας-ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

komninoi.evia@gmail.com

Ερετρίας 5
Χαλκίδα
34100

Social Media :

www.facebook.com/komninoievias

twitter.com/eviapontioi

www.youtube.com/user/KOMNHNOI

Γραμ. Προέδρου : 2223022900 εσωτ. 1

Αναζήτηση στο site

Ετικέτες

Η λίστα ετικετών είναι κενή.

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode